POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant el present comunicat CONSOSHER, SL, amb domicili professional en Carrer Sant Isidre nº 42 Local 1, 08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona, ​​telèfon 93 840 43 29 i correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e), posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.consosher.com, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar a qui utilitza aquest lloc web, que ho fa sota la seva responsabilitat.

L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

CONSOSHER, S.L, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privadesa per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En aquest cas, CONSOSHER, S.L, ha de comunicar en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

EL DRET D'INFORMACIÓ

D'acord amb l'article 5 LOPD 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, s'informa als usuaris que en el cas que ens enviïn les seves dades a través d'un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporades als fitxers de titularitat de CONSOSHER, SL, i això amb la finalitat de poder gestionar els serveis demandats, gestió comptable, fiscal i administrativa, sent incorporats a la base de dades.

L'usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per a això s'haurà de posar en contacte amb el responsable, mitjançant un escrit signat dirigit a CONSOSHER, SL en el següent domicili: Carrer Sant Isidre nº 42, Local 1, 08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona, ​​afegint en qualsevol cas fotocòpia del DNI de la persona interessada.

Així mateix l'usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

EL CONSENTIMENT INFORMAT

En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable CONSOSHER, S.L per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

EL PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat.

Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades de caràcter personal subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produís en el futur.

CONSOSHER, S.L, procedirà si s'escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat per als que haguessin estat registrats.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

EL PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

CONSOSHER, S.L, ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades facilitades.

CONSOSHER, S.L es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal ia fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades. Així mateix, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes d'índole tècnica, administrativa i organitzativa en les seves instal·lacions, sistemes i processos, necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, divulgació o ús no autoritzat. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

CONFLICTES

Per qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb aquesta pàgina web, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ella, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.El accés a les pàgina web d'aquest lloc , implica l'acceptació de totes les condicions expressades en aquesta informació legal.